Dubai leader Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum dead